162 ОбУ "Отец Паисий"
Обединено училище в град София

Документи

Прикачени документи

Вътрешни правила за отпускане на стипендии
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Вътрешни правила за подбор на служители
Програма уязвими групи
Програма за намаляване броя на отсъствията и превенция на ранното напускане
Училищни учебни планове
План за квалификационна дейност
Правилник за дейността на училището
Правилник за вътрешния трудов ред
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието
Механизъм и контрол за точно отразяване на ученическите отсъствия
Мерки за повишаване качеството на образование
Годишна училищна програма за целодневна организация
Годишен план за дейността на училището
Етичен кодекс
Стратегия за развитие и отчет за изпълнение
Програма за занимания по интереси
Политика за работа с информационни системи и за информационна сигурност
Съобщение за поверителност на личните данни
План за сигурност, акт. 2022 г.