162 ОбУ "Отец Паисий"
Обединено училище в град София

Правилници и Документи

Прикачени документи

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на жалби и сигнали
Вътрешни правила за отпускане на стипендии на ученици
Вътрешни правила за подбор и назначаване на служители
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Годишна училищна програма за целодневна организация
Училищни учебни планове 2023 / 2024
Правилник за вътрешния трудов ред
Правилник за дейността на училището
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието
План за квалификационна дейност
Програма уязвими групи
Програма за намаляване броя на отсъствията и превенция на ранното напускане
Механизъм и контрол за точно отразяване на ученическите отсъствия
Мерки за повишаване качеството на образование
Годишен план за дейността на училището
Етичен кодекс
Стратегия за развитие и отчет за изпълнение
Програма за занимания по интереси
Политика за работа с информационни системи и за информационна сигурност
Съобщение за поверителност на личните данни
План за сигурност, акт. 2023 г.